Polityka prywatności

Szanowny/a Pan/Pani,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez firmę FIN Sp. z o.o.

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma FIN Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Krakowska 110/114 , dane kontaktowe: e-mail: fin@finzoo.pl, tel. +48 22 1004115.

W jaki sposób zostały pozyskane dane, jaki obejmują zakres, jaki jest okres ich przetwarzania.


Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (poprzez uprzedni kontakt), od Pana/Pani współpracowników, bądź ze strony internetowej. Przetwarzane przez nas dane obejmują maksymalnie: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

Czy Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom trzecim.

Firma FIN Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Wykorzystujemy je jedynie do realizacji zamówień, wykonania zleconych usług, przygotowywania ofert handlowych, realizacji dostaw, badania opinii na temat naszych usług i produktów, oraz do marketingu naszej oferty usługowo-handlowej.

W uzasadnionych sytuacjach , np. poprzez umowę dotyczącą realizowanych dla Państwa firmy usług, lub wsparcia IT dla firmy FIN, Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym.

Pana/Pani uprawnienia związane z danymi osobowymi:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


Zapewniamy, że FIN Sp. z o. o. dokłada wszelkich należytych starań, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.


Z wyrazami szacunku,

Zarząd FIN Sp z o.o.